Inauguračné konanie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 6.5.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Nesluchové účinky hlukovej expozície Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Prezenčná listina zo…