Inauguračné konanie: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 7.3.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Biologické zbrane a bioterorizmus – odvrátená strana verejného zdravotníctva. Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…