Inauguračné konanie: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 19.10.2016 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie…