OCENENIE VÝNIMOČNÝCH PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV

Medzinárodný deň študentstva bol príležitosťou pre ocenenie výnimočných pedagógov a študentov univerzity. Na už tradičnom slávnostnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2023 v Aule rektorátu SZU, boli medzi ocenenými aj zástupcovia našej fakulty. Ocenenými pedagógmi boli doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. za široký rozhľad v oblasti ošetrovateľstva a uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov vo vzdelávacom procese, ako aj…

Rektor univerzity ocenil študentov aj pedagógov

Medzinárodný deň študentov si Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave každoročne pripomína oceňovaním študentov a pedagógov, ktorí svojim prístupom a aktivitami úspešne reprezentujú univerzitu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z rúk rektora SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. si akademické pochvaly prebralo 10 študentov a ďakovné listy rektora 9 pedagógov.  Ocenení študenti:  FOaZOŠ:  Natália…

VK/38/2023 na 1 funkčné miesto odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave biofyziky, informatiky a bioštatistiky (22.11.-6.12.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre…

VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 1…

VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky…

… POHYB LIEČI

Katedra fyzioterapie zorganizovala dňa 21.11.2023 pre zamestnancov a študentov SZU edukačnú aktivitu k problematike predsunutého držania hlavy v dôsledku používania mobilných telefónov. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže následkami nesprávneho držania hlavy v súčasnosti bojuje veľké množstvo ľudí.  Členovia katedry boli všetkým záujemcom k dispozícii od 8:30 do 12:00 h, kedy ich podrobne oboznámili s…

Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023

V dňoch 15. a 16. novembra 2023 sa v Bratislave  uskutočnilo už 3 spoločné odborné podujatie s názvom Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023 „Posilnenie odbornej spolupráce a výmena poznatkov“ určené všeobecným lekárom a lekárom laboratórnej medicíny a laboratórnym diagnostikom. Odbornými garantmi tohto podujatia boli prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU a prof. MUDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA…

Bidirectional Influences Between Adolescent Social Media Use and Mental Health (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bidirectional Influences Between Adolescent Social Media Use and Mental Health (R21 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 2.3.2024 Účel projektu: Adolescenti majú čoraz väčší prístup k online sociálnym interakciám a konzumácii obsahu na platformách sociálnych médií a trávia ich čoraz viac času, no o tom, ako online sociálne správanie a skúsenosti interagujú s duševnými…

Development of Novel Nonsteroidal Contraceptive Methods (R61/R33 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Development of Novel Nonsteroidal Contraceptive Methods (R61/R33 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 30.3.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť a uľahčiť multidisciplinárne výskumné prístupy na vývoj nových nesteroidných antikoncepčných produktov pre mužov a ženy, ktoré pôsobia pred oplodnením pomocou polymérov s vysokou molekulovou hmotnosťou, biologických látok a zariadení. Cieľom tohto…

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o malý výskumný grant (R03), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Tieto žiadosti by sa mali týkať malých, samostatných výskumných projektov, ako…