Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 29.3.2017 o 11:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH na tému: „Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku“.