Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16.3.2015 o 11:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD., MPH na tému: „Chrípka – stála hrozba“.