Názov projektu: Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 29.8.2022

Dátum otvorenia: 28.1.2023

Dátum ukončenia: 27.10.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je propagovať klinický výskum využívajúci súčasné a vznikajúce technológie na riešenie prekážok, ktoré obmedzujú pokrok smerom k fyziologickým systémom nahrádzania hormónov pankreasu s otvoreným a uzavretým okruhom. Bude podporovať výskum s cieľom: 1) testovať a zlepšovať bezpečnosť, spoľahlivosť a klinickú účinnosť týchto technológií; 2) zaoberať sa behaviorálnymi/psychosociálnymi faktormi, ktoré zohrávajú úlohu pri použiteľnosti a akceptácii týchto systémov a validácii opatrení, ktoré možno použiť ako výsledky na preukázanie účinnosti a prínosu; 3) testovať tieto technológie v subpopuláciách pacientov, ktorí nie sú zvyčajne zaradení do klinických skúšok, ktorí môžu mať z ich použitia najväčší úžitok; 4) otestovať tieto technológie na jedincoch, ktorí sú nedostatočne obsluhovaní alebo v skupinách s nízkym príjmom a/alebo rasových a etnických menšinách, a lepšie pochopiť rozdiely vo využívaní a prijímaní týchto systémov; a 5) používať technológie ako nástroje na prehĺbenie pochopenia regulácie glukózy a jej patofyziológie u pacientov s diabetom 1. typu (T1D) vrátane protiregulácie a zhoršeného povedomia o hypoglykémii. Výskumné ciele zahŕňajú zlepšenie metabolickej kontroly so znížením glykemických exkurzií, prevenciu akútnych a chronických komplikácií a zlepšenie kvality života pacientov s diabetom a ich opatrovateľov. Iba štúdie na ľuďoch sa budú považovať za odpovedajúce tomuto FOA, aplikácie zahŕňajúce štúdie na zvieratách alebo in vitro štúdie nereagujú na tento FOA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz