Názov projektu: Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need

Dátum ukončenia: 19.9.2023

Očakávaný výstup:

  • Porovnať využitie v súčasnosti existujúcich (farmakologických, nefarmakologických a technologických) intervencií v zdravotníctve v konkrétnych skupinách obyvateľstva (alebo vybraných podskupinách). Hoci neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa chorôb alebo stavov, uprednostnia sa návrhy zamerané na intervencie s vysokým významom pre verejné zdravie.
  • Zabezpečiť prijateľnosť a udržateľnosť intervencie v oblasti zdravotnej starostlivosti včasným zapojením „koncových používateľov“ (napr. pacientov, poskytovateľov starostlivosti) v dizajne štúdie (integrácia výsledkov, ktoré si pacient váži), a ak je to možné, v procese výskumu vrátane implementácie. Okrem toho by návrhy mali zohľadňovať rôznorodosť systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych regiónoch Európy, aby sa umožnilo ich využívanie vo veľkom meradle.
  • Zvážte zapojenie orgánov HTA s cieľom vytvoriť synergie a urýchliť praktickú implementáciu výsledkov. V relevantných prípadoch by sa mala zohľadniť aj existujúca práca projektov financovaných EÚ, ako je EUnetHTA.
  • Zvážiť otázky osobitného významu pre cieľové skupiny obyvateľstva, napríklad multimorbiditu, zložité chronické stavy, polyfarmáciu, zneužívanie látok, účinnosť vakcín, súlad, vek, rodové špecifiká a choroby s vysokou spoločenskou záťažou (vrátane, ale nie výlučne, napr. muskuloskeletálnych chorôb a porúch duševného zdravia). Osobitná pozornosť by sa mala venovať splneniu všetkých etických požiadaviek. Pre vybranú populáciu posúdte klinické a bezpečnostné parametre, ako aj zdravotné a sociálno-ekonomické výsledky (napr. kvalitu života, úmrtnosť pacientov, (spolu)morbiditu, náklady a výkonnosť zdravotný systém). Dohodnuté súbory základných výsledkov (COS) by sa mali používať ako koncové body v podmienkach, kde už existujú, v iných prípadoch by sa malo vyvinúť úsilie na dosiahnutie dohody o takýchto COS.
  • Zvážte použitie nových nástrojov a metód na určenie záťaže choroby a na vyhodnotenie účinkov zásahov. Mali by sa zvážiť aj nízkonákladové inovácie.
  • Odporúča sa zahrnutie pacientskych organizácií a združení opatrovateľov a iných zdravotníckych pracovníkov. Pre túto tému možno zvážiť databázy a vykonávanie metaanalýz.
  • Využitie existujúcich údajov by sa malo vždy zvážiť s cieľom pridať hodnotu, zvýšiť kvalitu a zvýšiť rýchlosť implementácie štúdie. Pokiaľ ide o databázy, treba zvážiť aj udržateľnosť po skončení navrhovanej akcie.
  • Navrhovaný výskum musí brať do úvahy pohlavie a rodové aspekty.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz