Názov projektu: Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 7.7.2021

Dátum ukončenia: 2.11.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) žiada žiadosti o výskumné projekty, ktoré budú uplatňovať výpočtové prístupy na vývoj parametricky detailných behaviorálnych testov naprieč funkčnými doménami relevantnými pre duševné zdravie. Tieto projekty by sa mali zamerať na správanie ľudí a testovať výpočtové modely na zdravých, transdiagnostických, neselektovaných alebo komunitných vzorkách. NIMH sa obzvlášť zaujíma o štúdium behaviorálnych opatrení, modelov a parametrov, ktoré majú potenciál pre spätnú transláciu z ľudí na zvieratá, najmä pre vývoj predklinických terapií, a o modely, ktoré majú potenciál rozšíriť sa na klinické populácie. Aby sa maximalizovali vyhliadky spätného prekladu a poskytli neurobiologický základ pre budúci výskum, štúdie budú musieť zvážiť modely správania a parametre, ktoré sú spojené so základnými nervovými procesmi, ktoré sa môžu podieľať na ich výpočte. Nakoniec, aby sa zabezpečila ekologická platnosť behaviorálnych testov, modely odvodené z laboratórnych behaviorálnych úloh budú musieť byť testované na zovšeobecnenie na behaviorálne údaje zozbierané v reálnom svete.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz