Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijnom programe fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:

 • s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou,
 • rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve,
 • príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a absolventov, ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

Fakulta akceptuje vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní odbornej spôsobilosti v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.

Fakulta získala v roku 2018 akreditáciu a reakreditáciu MZ SR aj na realizáciu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra a fyzioterapeut v nasledovných špecializačných odboroch:

 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Fyzioterapia v telovýchove a športe

Fakulta zabezpečuje aj aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.
V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov fakulta nadväzuje kontakty s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí. Medzinárodná spolupráca je realizovaná predovšetkým prostredníctvom programov ERAZMUS a ERAZMUS plus, ako aj na základe dohôd o spolupráci s Liaoningskou univerzitou TČM v Shenyangu – ČĽR a PT Akademie v Tűbingene.

Predstavitelia fakulty

doc. PhDr. Bc.
Beáta FRČOVÁ
, PhD., MPH

dekanka

doc. PhDr. Mgr.
Tatiana RAPČÍKOVÁ
, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr.
Daniel GURÍN
, Ph.D.

prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Ing. Mgr.
Irena SUCHÁR GALÁDOVÁ
, MBA

tajomníčka fakulty

PhDr. Mgr.
Jarmila BRAMUŠKOVÁ
, PhD., MPH

predsedníčka akademického senátu

Akademický senát

Predseda

 • PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH

Podpredsedovia

 • zamestnanecká časť AS – Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
 • študentská časť AS –

Tajomník

 • PhDr. Júlia Jankovičová
 • PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 • PhDr. Denisa Ivaničová
 • Mgr. Martin Hrubala
 • Ing. Katarína Michalcová, PhD.
 • Simona Hrušková
 • Tatiana Tapajčíková
 • Simona Jančová
 • Radovan Čertík

Vedecká rada

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 • prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 • prof.  MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • doc. PhDr. Mgr.  Tatian Rapčíková, PhD.
 • prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 • doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
 • doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
 • doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
 • PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.,  MPH
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 • MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
 • RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
 • MUDr. Ján Nosko
 • MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
 • Ing. Katarína Michalcová, PhD.
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty FZ
   Vnútorné predpisy
   Na stiahnutie
   Cenníky
   Akademický senát

No files found in this folder.

Aktualizované: 04.11.2022
Zodpovedný – dekanát FZ