Pracoviská Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystici

Dekanát

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – dekanka
+421 483 248 023 | beata.frcova@szu.sk

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť
+421 483 248 018 | tatiana.rapcikova@szu.sk

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
+421 483 248 037 | daniel.gurin@szu.sk

Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA – tajomníčka
+421 483 248 040 | irena.galadova@szu.sk

Mgr. Jana Kártiková – sekretariát dekanátu
+421 483 248 015 | jana.kartikova@szu.sk

Kolégium dekanky

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – dekanka fakulty

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, vedúci Katedry fyzioterapie

Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA – tajomníčka fakulty, poverená vedením Katedry spoločných disciplín

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – predsedníčka AS FZ SZU, vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – vedúca Katedry ošetrovateľstva

Ing. Katarína Michalcová, PhD. – poverená vedením Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Aktualizované: 18.11.2022 Zodpovedný – dekanát FZ