Štúdium

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je monotematicky zameraná na výchovu a vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch. Ponúka najširšie spektrum akreditovaných študijných programov vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa (viac TU) na Slovensku, ako aj doktorandský – 3. stupeň študijného programu ošetrovateľstvo (viac TU) a ďalšie vzdelávanie (viac TU).

Akreditované študijné programy:

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

 druhý stupeň štúdia – externá forma

tretí stupeň štúdia – denná a externá forma:

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná forma:

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

 • doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. – (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph. D. – (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Soňa Balogová – (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

Študijné oddelenie

Denné štúdium
Externé štúdium
Emília Jurkovičová
 • +421 2 59 370 625
 • emilia.jurkovicova@szu.sk
 • B – 590
Renáta Mátéová
 • +421 2 59 370 918
 • renata.mateova@szu.sk
 • B – 589
Iveta Baňáková
 • +421 2 59 370 475
 • iveta.banakova@szu.sk
 • B – 412
Ďalšie vzdelávanie
Mgr. Zlata Ďuran Bašták
 • B – 481
 • +421 2 59 370 461
 • zlata.bastak@szu.sk
Mgr. Anna Sládeková
 • anna.sladekova@szu.sk
 • B – 480
 • +421 2 59 370 463

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je poskytovateľom ďalšieho vzdelávania s dlhoročnou tradíciou pre najširšie spektrum zdravotníckych povolaní a v najväčšom rozsahu akreditovaných odborov.

Fakulta ponúka akreditované vzdelávanie pre

Štúdium zdravotníckych pracovníkov je organizované v súlade s platným znením Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 

Uchádzač môže byť zaradený do špecializačného štúdia / certifikačnej prípravy na základe žiadosti o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF) a po splnení všetkých predpísaných podmienok.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (vrátane všetkých predpísaných príloh) pre akademický rok 2022/2023 je do 31. marca 2022 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty / podateľne SZU.

 

Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti ďalšieho vzdelávania, ako aj splnení ďalších predpísaných podmienok, vykoná zdravotnícky pracovník záverečnú skúšku v termíne, ktorý určí fakulta. Úspešný absolvent ďalšieho vzdelávania získava diplom o špecializácii / certifikát o certifikačnej príprave.

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných zdravotníckych škôl sa riadi Zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač môže byť zaradený do doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných zdravotníckych predmetov vyučovaných v zdravotníckych odboroch vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na základe žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia (DOCx, PDF).

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia, vrátane predpísaných príloh, pre akademický rok 2022/2023 je do 30. júna 2022 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty / podateľne SZU.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium je ukončované záverečnou skúškou v termíne, ktorý určuje fakulta.

 

Pedagogický zamestnanec vykonáva I. alebo II. atestáciu na základe predloženia žiadosti o vykonanie I. alebo II. atestácie.

Rigorózne konanie

Rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení) preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi,
rigorózne konanie sa môže uskutočňovať len v akreditovaných študijných odboroch,
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovaných študijných programoch Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia.

Podmienky prijatia

ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom študijnom programe v SR, alebo v zahraničí,
podaná prihláška na rigoróznu skúšku, vrátane všetkých požadovaných príloh. Uchádzač podáva prihlášku dekanovi fakulty, priebežne počas roka,
schválená téma a osnova rigoróznej práce.

Organizácia rigorózneho konania

Organizáciu rigorózneho konania upravuje vnútorný predpis fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.
Ďalšie informácie, v prípade potreby, získate elektronicky na adrese: rigkonanie.fozos@szu.sk.

Ukončenie rigorózneho konania

Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019 (dostupná na http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu=).

Dokumenty:

Zásady rigorózneho konania na FOaZOŠ
Prihláška na rigoróznu skúšku – DOC
Prihláška na rigoróznu skúšku – PDF

Informácie o štúdiu podávajú len študijné referentky.

Prijímacie konanie

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy:
Názov dokumentuNaposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentuNaposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty FOaZOŠ
   Prijímacie konanie
     Ošetrovateľstvo
     Pôrodná asistencia
     Fyzioterapia
     Rádiologická technika
     Urgentná zdravotná starostlivosť
     Dentálna hygiena
     Fyziologická a klinická výživa

No files found in this folder.

Doplňujúce skúšky pre nelekárske zdravotnícke povolania

null
Dôležitá informácia
Výsledky riadnych volieb zástupcov zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 - 2026
zobraziť

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov Každým rokom je už  tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, prejavujeme uznanie a oceňujeme prácu tých, pre ktorých vlastne naša univerzita existuje – študentov aj pedagógov.  Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne pripraví na vstup do slovenského zdravotníckeho systému stovky mladých zdravotníkov v širokej škále študijných programov a zdravotníckych…

zobraziť viac

Zvýšenie kvality vzdelávania sestier

FOaZOŠ SZU organizovala 6. 9. 2022 pracovné rokovanie s manažérkami ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislava prešla procesom zosúlaďovania študijných programov na prípravu zdravotníckych pracovníkov so štandardami pre študijný program SAAVŠ, vrátane praktickej výučby. Nadväzne na tento proces a analýzu hodnotiacich dotazníkov kvality vzdelávania od študentov, prof.…

zobraziť viac

november 2022

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Udalosti pre 1 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 november
Udalosti pre 18 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 november
Udalosti pre 25 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 november
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 november
Žiadne udalosti