Štúdium

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je monotematicky zameraná na výchovu a vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch. Ponúka najširšie spektrum akreditovaných študijných programov vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa (viac TU) na Slovensku, ako aj doktorandský – 3. stupeň študijného programu ošetrovateľstvo (viac TU) a ďalšie vzdelávanie (viac TU).

Akreditované študijné programy:

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

 druhý stupeň štúdia – externá forma

tretí stupeň štúdia – denná a externá forma:

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná forma:

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

 • doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. – (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph. D. – (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Soňa Balogová – (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu

prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Vnútorná hodnotiaca správa
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

Študijné oddelenie

Denné štúdium
Externé štúdium
Emília Jurkovičová
 • +421 2 59 370 625
 • emilia.jurkovicova@szu.sk
 • B – 590
Renáta Mátéová
 • +421 2 59 370 918
 • renata.mateova@szu.sk
 • B – 589
Iveta Baňáková
 • +421 2 59 370 475
 • iveta.banakova@szu.sk
 • B – 412
Ďalšie vzdelávanie
Mgr. Zlata Ďuran Bašták
 • B – 481
 • +421 2 59 370 461
 • zlata.bastak@szu.sk
Mgr. Anna Sládeková
 • anna.sladekova@szu.sk
 • B – 480
 • +421 2 59 370 463

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je poskytovateľom ďalšieho vzdelávania s dlhoročnou tradíciou pre najširšie spektrum zdravotníckych povolaní a v najväčšom rozsahu akreditovaných odborov.

Fakulta ponúka akreditované vzdelávanie pre

Štúdium zdravotníckych pracovníkov je organizované v súlade s platným znením Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 

Uchádzač môže byť zaradený do špecializačného štúdia / certifikačnej prípravy na základe žiadosti o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF) a po splnení všetkých predpísaných podmienok.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (vrátane všetkých predpísaných príloh) pre akademický rok 2022/2023 je do 31. marca 2022 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty / podateľne SZU.

 

Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti ďalšieho vzdelávania, ako aj splnení ďalších predpísaných podmienok, vykoná zdravotnícky pracovník záverečnú skúšku v termíne, ktorý určí fakulta. Úspešný absolvent ďalšieho vzdelávania získava diplom o špecializácii / certifikát o certifikačnej príprave.

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných zdravotníckych škôl sa riadi Zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač môže byť zaradený do doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných zdravotníckych predmetov vyučovaných v zdravotníckych odboroch vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na základe žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia (DOCx, PDF).

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia, vrátane predpísaných príloh, pre akademický rok 2022/2023 je do 30. júna 2022 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty / podateľne SZU.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium je ukončované záverečnou skúškou v termíne, ktorý určuje fakulta.

 

Pedagogický zamestnanec vykonáva I. alebo II. atestáciu na základe predloženia žiadosti o vykonanie I. alebo II. atestácie.

Rigorózne konanie

Rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení) preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi,
rigorózne konanie sa môže uskutočňovať len v akreditovaných študijných odboroch,
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovaných študijných programoch Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia.

Podmienky prijatia

ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom študijnom programe v SR, alebo v zahraničí,
podaná prihláška na rigoróznu skúšku, vrátane všetkých požadovaných príloh. Uchádzač podáva prihlášku dekanovi fakulty, priebežne počas roka,
schválená téma a osnova rigoróznej práce.

Organizácia rigorózneho konania

Organizáciu rigorózneho konania upravuje vnútorný predpis fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.
Ďalšie informácie, v prípade potreby, získate elektronicky na adrese: rigkonanie.fozos@szu.sk.

Ukončenie rigorózneho konania

Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019 (dostupná na http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu=).

Dokumenty:

Zásady rigorózneho konania na FOaZOŠ
Prihláška na rigoróznu skúšku – DOC
Prihláška na rigoróznu skúšku – PDF

Informácie o štúdiu podávajú len študijné referentky.

Prijímacie konanie

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy:
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty FOaZOŠ
   Prijímacie konanie
     Ošetrovateľstvo
     Pôrodná asistencia
     Fyzioterapia
     Rádiologická technika
     Urgentná zdravotná starostlivosť
     Dentálna hygiena
     Fyziologická a klinická výživa

No files found in this folder.

Doplňujúce skúšky pre nelekárske zdravotnícke povolania

null
Dôležitá informácia
Výsledky riadnych volieb zástupcov zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 - 2026
zobraziť

Séria odborných workshopov pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti pripravila pre budúcich zdravotníckych záchranárov v končiacich ročníkoch sériu odborných workshopov na zdokonaľovanie odborných zručností. Na prvom z podujatí, ktoré sa dňa 22. marca 2023 uskutočnilo na pôde našej fakulty, mali študenti možnosť zoznámiť sa s novými technológiami, ktoré budú využívať v praxi. Poslucháči sa zamerali aj na najnovšie prístrojové vybavenie,…

zobraziť viac

UHPO – Simulačné cvičenie pre študentov 2. a 3. ročníkov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť

Študenti UZS si v teréne preveria svoje teoretické znalosti Medicína katastrof je mladý, interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý integruje poznatky a skúsenosti z urgentnej medicíny, intenzívnej medicíny a krízového manažmentu v podmienkach, ktoré vznikajú pri mimoriadnych udalostiach (UHPO) s cieľom taktickej záchrany čo najväčšieho počtu postihnutých. Cieľom Katedry UZS je zabezpečovať pre svojich poslucháčov aktívne využívanie teoretických…

zobraziť viac

Študent FOaZOŠ poskytol pomoc pri nečakanej udalosti

Študent Denis Jánošík, napriek tomu, že je poslucháčom len 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, preukázal duchaprítomnosť pri svojej ceste vlakom na zastávke Horný Smokovec dňa 2. februára 2023. Cestujúcemu, ktorý skolaboval, poskytol základnú prvú pomoc a koordinoval ďalšie činnosti na zabezpečenie privolania posádky ZZS. O tejto situácii sme sa dozvedeli od spolucestujúcej – Márie Zelenkovej…

zobraziť viac
Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre 1 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 marec
Žiadne udalosti
Udalosti pre 31 marec
Žiadne udalosti