Názov projektu: Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 12.7.2022

Dátum otvorenia: 5.11.2022

Dátum ukončenia: 6.12.2022

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť štúdie o epigenetických mechanizmoch regulujúcich latenciu centrálneho nervového systému (CNS) HIV a/alebo neuropatogenézu pomocou in-vitro (makrofágy, mikroglie a astrocyty, organoidy), ex-vivo (post – mortem tkanivá) a systémy in vivo (zvieracie modely). Podporujú sa stratégie zamerané na epigenetické cesty na dosiahnutie trvalej remisie HIV a liečby dysfunkcie CNS súvisiacej s HIV. Dôrazne sa podporuje aj používanie nových jednobunkových technológií, nie je to však požiadavka. Zaujímavý je základný a translačný výskum v domácom a medzinárodnom prostredí. Multidisciplinárne výskumné tímy a spolupráca sú podporované, ale nie povinné. Projekty s vysokým rizikom/vysokou návratnosťou, ktorým chýbajú predbežné údaje, môžu byť najvhodnejšie pre sprievodný R21 FOA, RFA-MH-22-281, zatiaľ čo žiadatelia s predbežnými údajmi môžu chcieť požiadať pomocou mechanizmu R01.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz