Názov projektu: Fc-Dependent Mechanisms of Antibody-Mediated Killing (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 27.1.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť základný výskum, ktorý objasní mechanizmy funkcií protilátok sprostredkovaných Fc, vrátane bunkovej cytotoxicity závislej od protilátok (ADCC) a fagocytózy sprostredkovanej bunkami závislej od protilátok (ADCP). Očakáva sa, že podporované štúdie vygenerujú základné údaje a nástroje, ktoré možno použiť na predpovedanie zabíjacej aktivity sprostredkovanej Fc protilátkami. Takéto údaje by mali urýchliť vývoj terapeutických monoklonálnych protilátok a návrh vakcín alebo kombinácií vakcína-adjuvans, ktoré indukujú protilátkové reakcie schopné zabíjať infikované hostiteľské bunky, najmä v prípadoch, keď indukcia neutralizujúcich protilátok zlyhá alebo je nedostatočná na odstránenie infekcie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz