Názov projektu: Fertility Status as a Marker for Overall Health (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 23.7.2020

Dátum ukončenia: 20.7.2023

Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum, ktorý skúma predpoklad, že stav plodnosti môže byť ukazovateľom celkového zdravia. Chronické stavy, ako je rakovina, cukrovka a obezita, môžu narušiť plodnosť; menej sa však vie o tom, do akej miery môže stav plodnosti ovplyvniť alebo pôsobiť ako marker celkového zdravia. Údaje naznačujú, že neplodnosť nie je nevyhnutne jedinečným ochorením reprodukčnej osi, ale je často fyziologicky alebo geneticky spojená s inými chorobami a stavmi. Nedávne epidemiologické štúdie demonštrujú súvislosti medzi stavom plodnosti u mužov aj žien a rôznymi somatickými ochoreniami a poruchami. Celkovo tieto údaje silne naznačujú, že stav plodnosti môže byť oknom do celkového zdravia. Presadzovanie tohto predpokladu si bude vyžadovať podstatné zapojenie odborníkov v oblasti reprodukčného zdravia/plodnosti spolu s odborníkom v inej nereprodukčnej špecializácii vhodnej pre skúmanú oblasť celkového zdravia, napríklad v iných oblastiach, ako je epidemiológia alebo príslušné somatické ochorenie.

Tento FOA sa zameriava na štúdie hodnotiace plodnosť ako marker celkového zdravia, a preto žiadosti, ktoré sa zameriavajú na účinky choroby alebo poruchy na plodnosť, sú mimo rozsahu tohto programu. Tento FOA nebude podporovať nábor nových kohort.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz