Katedra profesijného rozvoja učiteľov

Vedúca katedry:

PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.

V prípade potreby môžete konzultovať s PhDr. Martinou Solárovou, poverenou zastupovaním vedúcej katedry – e-mailom v tvare meno.priezvisko@szu.sk, resp. telefonicky na čísle +421 2 59 370 482.

Zamestnanci:

 • prof. PhDr. GABRIELA LOJOVÁ, PhD.
  Funkčné miesto: profesor
  Pracovné zaradenie: odborný garant doplňujúceho pedagogického štúdia
  Kontakt: +421 2 59 370 470,  e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov po mailovom dohovore
 • PhDr. DAGMAR KOMAČEKOVÁ, PhD.
  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúca Katedry profesijného rozvoja učiteľov
  Kontakt: +421 2 59 370 470, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov po mailovom dohovore
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov

Hlavné poslanie a činnosť katedry:

Katedra profesijného rozvoja učiteľov najmä:

 • zabezpečuje, uskutočňuje, ukončuje a vyhodnocuje kvalifikačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, predatestačné vzdelávanie, inovačné a aktualizačné vzdelávanie a  I. a II. atestácie učiteľov v súlade so zákonom  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • zabezpečuje osobný rozvoja učiteľov fakulty podľa katedier v súlade so štandardami SAA VŠ
 • realizuje tvorivú činnosť

Katedra poskytuje kvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom programe
Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných zdravotníckych predmetov vyučovaných v zdravotníckych odboroch vzdelávania na stredných zdravotníckych školách

Katedra organizuje:

 • atestačné konanie pred I. atestáciou
 • atestačné konanie pred II. atestáciou
 • atestačné skúšky

Študijná referentka:

Ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 461