Štúdium

Študijné oddelenie

Denné štúdium
Externé štúdium
Emília Jurkovičová
 • +421 2 59 370 625
 • emilia.jurkovicova@szu.sk
 • B – 590
Renáta Mátéová
 • +421 2 59 370 918
 • renata.mateova@szu.sk
 • B – 589
Iveta Baňáková
 • +421 2 59 370 475
 • iveta.banakova@szu.sk
 • B – 412
Ďalšie vzdelávanie
Mgr. Zlata Ďuran Bašták
 • B – 481
 • +421 2 59 370 461
 • zlata.bastak@szu.sk
Mgr. Anna Sládeková
 • anna.sladekova@szu.sk
 • B – 480
 • +421 2 59 370 463

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je poskytovateľom ďalšieho vzdelávania s dlhoročnou tradíciou pre najširšie spektrum zdravotníckych povolaní a v najväčšom rozsahu akreditovaných odborov.

Fakulta ponúka akreditované vzdelávanie pre

Štúdium zdravotníckych pracovníkov je organizované v súlade s platným znením Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 

Uchádzač môže byť zaradený do špecializačného štúdia / certifikačnej prípravy na základe žiadosti o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF) a po splnení všetkých predpísaných podmienok.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (vrátane všetkých predpísaných príloh) pre akademický rok 2022/2023 je do 31. marca 2022 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty / podateľne SZU.

 

Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti ďalšieho vzdelávania, ako aj splnení ďalších predpísaných podmienok, vykoná zdravotnícky pracovník záverečnú skúšku v termíne, ktorý určí fakulta. Úspešný absolvent ďalšieho vzdelávania získava diplom o špecializácii / certifikát o certifikačnej príprave.

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných zdravotníckych škôl sa riadi Zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač môže byť zaradený do doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných zdravotníckych predmetov vyučovaných v zdravotníckych odboroch vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na základe žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia (DOCx, PDF).

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia, vrátane predpísaných príloh, pre akademický rok 2022/2023 je do 30. júna 2022 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty / podateľne SZU.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium je ukončované záverečnou skúškou v termíne, ktorý určuje fakulta.

 

Pedagogický zamestnanec vykonáva I. alebo II. atestáciu na základe predloženia žiadosti o vykonanie I. alebo II. atestácie.

Rigorózne konanie

Rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení) preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi,
rigorózne konanie sa môže uskutočňovať len v akreditovaných študijných odboroch,
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovaných študijných programoch Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia.

Podmienky prijatia

ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom študijnom programe v SR, alebo v zahraničí,
podaná prihláška na rigoróznu skúšku, vrátane všetkých požadovaných príloh. Uchádzač podáva prihlášku dekanovi fakulty, priebežne počas roka,
schválená téma a osnova rigoróznej práce.

Organizácia rigorózneho konania

Organizáciu rigorózneho konania upravuje vnútorný predpis fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.
Ďalšie informácie, v prípade potreby, získate elektronicky na adrese: rigkonanie.fozos@szu.sk.

Ukončenie rigorózneho konania

Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019 (dostupná na http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu=).

Dokumenty:

Zásady rigorózneho konania na FOaZOŠ
Prihláška na rigoróznu skúšku – DOC
Prihláška na rigoróznu skúšku – PDF

Informácie o štúdiu podávajú len študijné referentky.

Prijímacie konanie

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy:
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Dokumenty FOaZOŠ
   Prijímacie konanie
     Ošetrovateľstvo
     Pôrodná asistencia
     Fyzioterapia
     Rádiologická technika
     Urgentná zdravotná starostlivosť
     Dentálna hygiena
     Fyziologická a klinická výživa

No files found in this folder.

Doplňujúce skúšky pre nelekárske zdravotnícke povolania