Hlavným cieľom katedry je vzdelávanie a odborná príprava študentov, ktorí po ukončení štúdia budú pripravení odborne, zodpovedne a samostatne realizovať ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v školských zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v rodinách a komunitách a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca ošetrovateľskú starostlivosť nachádza.

Katedra realizuje aj vedecko-výskumnú a inú odbornú činnosť.

Katedra poskytuje vzdelávanie

  • v bakalárskom stupni dennej a externej formy štúdia v odbore ošetrovateľstvo,
  • v ďalšom vzdelávaní sestier v špecializačných odboroch: ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, inštrumentovanie v operačnej sále, anestéziológia a intenzívna medicína.

Základom študijného programu v bakalárskom stupni štúdia sú predmety zamerané na: teóriu ošetrovateľstva, ošetrovateľský proces, ošetrovateľstvo v klinických odboroch, formovanie praktických zručností a adekvátneho eticko-psychologického prístupu k pacientom.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
PhDr. Jana Lauková, PhD.

 

 

PhDr. Júlia Jankovičová