Chcete sa uchádzať o prestížny grant Európskej rady pre výskum? Využite komplexný mentoring, ktorý zvýši šancu, že uspejete.
Iniciatíva je určená vedcom a výskumníkom s nápadom na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať v slovenskej inštitúcii. Podmienkou je zámer uchádzať sa o grant Európskej rady pre výskum (ERC grant) v horizonte 3 rokov a spĺňať podmienky takzvaných „Starting“, „Consolidator“ alebo „Advanced“ profilov výskumných pracovníkov (vysvetľujeme nižšie).

  • Uzávierka prijímania žiadostí je 21. januára 2022.
  • Mentoring sa bude realizovať od 22. februára 2022 do 30. novembra 2022.

Komplexný mentoring k príprave projektovej žiadosti o ERC grant organizujú pre výskumníkov zo slovenských inštitúcií Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) s Nadáciou ESET. Uchádzať sa je možné prostredníctvom Grantovej výzvy Nadácie ESET.

Čo prináša mentoring pre uchádzačov o ECR grant
Cieľom tejto grantovej výzvy je zvýšiť úspešnosť podávateľov o ECR grant zo slovenských inštitúcií prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory. Výpomoc začína už pri príprave výskumného projektu od spracovania prvotnej idey a končí vypracovaním konkurencieschopného projektového návrhu.
Jedná sa o mimoriadne kvalitný mentoringový program. Našim vedcom a výskumníkom prináša poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom ako po formálnej, tak po obsahovej stránke. Perspektívni uchádzači dostanú personalizovaný mentoring od aktuálnych držiteľov ERC grantov a bývalých členov hodnotiacich panelov ERC pre jednotlivé vedné oblasti. Čaká ich aj tréning v prestížnej konzultačnej spoločnosti v zahraničí, praktické workshopy, či možnosť využiť profesionálny pre-screening u poradenskej spoločnosti, ktorej rukami prešli mnohé úspešné projekty tohto typu.

Základné podmienky získania grantu na komplexný mentoring

Žiadosť o mentoring je možné podávať cez webstránku Nadácie ESET, kde nájdete aj formuláre s inštrukciami na povinné prílohy žiadosti:

  1. CV a track record podávajúceho vedca
  2. stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený cez ERC NCP. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.


Aký výskum má šancu získať ECR grant?
Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania. Ďalej otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín. Zaujať môžu aj vedecké projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy. Predložiť je možné aj takzvané high-risk, high-gain výskumné zámery projektov, za predpokladu že ide o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.
Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo, sociálne a humanitné vedy. Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie).

Profil príjemcu
„Starting“ výskumný pracovník začína rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Preňho sú určené ERC Starting Granty, ktoré podporujú projekty mladých vedcov. Môže ísť o vedca, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.
„Consolidator“ výskumný pracovník je vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Preňho je určený ERC Consolidator Grant. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. „Advanced“ výskumný pracovník je etablovaný vedec, pre ktorého je určená kategória ERC Advanced Grant. Tento druh grantu nemá obmedzenie v zmysle scientific age (vedeckého veku) avšak uchádzač okrem projektu potrebuje aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov (čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.
Chcete sa poradiť či je ERC grant pre Vás vhodnou príležitosťou, máte záujem nezáväzne skonzultovať svoj zámer alebo svoj nižšie spomenutý profil?
Stačí osloviť konkrétny Národný kontaktný bod pre ERC (ERC NCP), kde s Vami prediskutujú všetky možnosti

Stručný súhrn informácií pre žiadateľov o komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant nájdete na portáli Národnej kancelárie HORIZONTU.
Na portáli Nadácie ESET nájdete plné znenie výzvy, ako aj formulár na podanie žiadosti.