Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.03.2022
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor 7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práce Moderné diagnostické a liečebné armamentárium v končatinovej traumatológii
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU Prezenčná listina
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby 08.06.2022
11:00 habilitačná prednáška
Gastrosalónik, prízemie, Limbová 12
12:00 obhajoba
Gastrosalónik, prízemie, Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Návrh bol schválený dňa 13.06.2022.