Názov projektu: Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies

Dátum ukončenia: 23.11.2023

Očakávaný výstup:

  • Identifikácia rôznych faktorov nerovnosti a spôsobov komunikácie so zraniteľnými skupinami, faktorov individuálnej, organizačnej a systémovej odolnosti a ciest na ich podporu a spôsobov, ako riešiť zraniteľné miesta v akútnej kríze, ako aj počas prevencie, aby sa vytvorila vzájomná prepojenosť. odolnosti a zraniteľnosti;
  • Zlepšenie zdravotnej gramotnosti obyvateľstva a základného chápania toho, ako lieky a vakcíny fungujú a ako sa vyvíjajú a vyrábajú;
  • Zlepšená krízová komunikácia prostredníctvom zvýšeného povedomia a vnímania rizík v súvislosti s biologickou bezpečnosťou, identifikáciou výziev a limitov komunikačných stratégií a intervencie týkajúce sa rôznych zraniteľných skupín a prístupy k ich riešeniu, vypracovanie spôsobov riešenia prekážok pre krízovú komunikáciu: interlingualita, interkulturalita, intersémiotika;
  • Postavenie občana do centra procesu krízového manažmentu (zapojenie občianskych dobrovoľníkov, ak je to relevantné, do demonštrácií súvisiacich s vývojom výskumu), zvýšenie ich schopnosti pristupovať, čítať a interpretovať informácie z vedeckých zdrojov, analyzovať rodové správanie týkajúce sa nepopulárnych opatrení (napr. karanténa) a postojov k očkovaniu a identifikovať a odstraňovať prekážky pripravenosti na očkovanie: dôvera, hodnotenie rizika, prekážky registrácie na očkovanie, informácie, kolektívna zodpovednosť;
  • Začlenenie informačných technológií a nezaujatých údajov do krízového manažmentu prostredníctvom zlepšeného spracovania informácií v transformatívnom riadení, ktoré ilustruje možnosti, výzvy a limity digitalizácie a umožňuje využitie údajov na politické rozhodovanie;
  • Začlenenie strojového učenia a umelého spravodajstva v oblasti riadenia a politického rozhodovania založeného na interdisciplinárnych diskusiách o definíciách problémov v súlade s právom EÚ;
  • oblasti použitia a definovanie zodpovedností a kompetencií v oblasti správy údajov;
  • Overovanie nových technológií veľkosti smartfónu alebo nositeľných technológií s diagnostickými schopnosťami na laboratórnej úrovni (napr. nositeľné zariadenia s integrovanými digitálnymi dozimetrami, ručné testovacie zariadenia PCR);
  • Posilnenie prístupu One Health, ktorý zahŕňa nielen ľudí fyzické zdravie, ale aj duševné zdravie, ako aj životné prostredie a zdravie zvierat a pochopenie biologických rizík, ktoré predstavujú zmeny životného prostredia, ako je zmena klímy, a pripravenosť na vplyvy na ľudské zdravie;
  • Projekty by mali byť v súlade so zárukami ochrany súkromia, aby sa zabezpečilo, že systémy reakcie na katastrofy budú chrániť EÚ základné práva, ako sú súkromie a ochrana osobných údajov.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz