Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 9.12.2015 o 11:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc. na tému: „Imunizačný program Slovenskej republiky“.

Späť na predchádzajúcu stránku