Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 24.03.2022
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej Knižnice SZU
Študijný odbor 7.1.7 chirurgia
Téma inauguračnej prednášky Miniinvazívna resekčná chirurgická liečba karcinómu pľúc
Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh inauguračnej komisie Návrh
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU Prezenčná listina
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 13.06.2022 o 13:30 hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, zasadacia miestnosť Rektorátu, 2. poschodie, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania