Názov projektu: Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 8.11.2022

Dátum otvorenia: 2.1.2023

Dátum ukončenia: 3.2.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí projekty, ktoré skúmajú účinky návykových látok na vývojové trajektórie molekulárne definovaných buniek a okruhov centrálneho nervového systému (CNS). Dôraz je kladený na vykonávanie systematických a vysoko granulárnych kvantitatívnych charakterizácií vplyvu in utero a/alebo postnatálnej expozície látky na počet, priestorové rozloženie a konektivitu molekulárne definovaných buniek v rámci celých mozgov alebo v rámci distribuovaných okruhov klinického významu. Konečnými cieľmi programu je identifikovať kritické vývojové okná a bunkové mechanizmy sprostredkujúce dlhotrvajúci vývojový vplyv návykových látok a informovať klinickú prax doplnením údajov z longitudinálnych neuroimagingových štúdií, ako je HEALthy Brain and Child Development (HBCD). Štúdia a štúdia kognitívneho vývoja mozgu u dospievajúcich (ABCD).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz