Názov projektu: Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 19.9.2022

Dátum otvorenia: 2.1.2023

Dátum ukončenia: 3.2.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má za cieľ podporiť doplnkové výskumné programy, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné technológie na inventarizáciu, registráciu a profilovanie bunkových súborov a/alebo bunkových typov, ktoré produkujú opioidy v mozgu hlodavcov a/alebo na ne reagujú, alebo ktoré sú zapojené počas rôzne štádiá užívania opiátov (akútne, chronické, abstinenčné, abstinenčné, relaps). Dôraz sa kladie na prístupy schopné integrovať údaje generované prostredníctvom molekulárneho profilovania s rozlíšením jednej bunky s inými modalitami údajov, ako je bunková aktivita, konektivita a/alebo priestorová lokalizácia, zozbierané z rovnakých buniek alebo typov buniek. Zastrešujúcim cieľom FOA je poskytovať multimodálne referenčné súbory údajov, ktoré budú predstavovať užitočné zdroje pre výskumnú komunitu a poskytnú základný biologický rámec na zlepšenie pochopenia a liečby stavov spojených s opiátmi.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz