Dekanát lekárskej fakulty

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
dekan

č. dv. A – 117, + 421 2 59370 351, dekanat.lf@szu.sk

Mgr. Silvia Mišiková
sekretárka

č. dv. A – 117, +421 2 59370 350, dekanat.lf@szu.sk

RNDr. Jana Kmošková, MPH
tajomník

č. dv. A – 117, +421 2 59370 284, jana.kmoskova@szu.sk

Bc. Kvetoslava Horváthová
referát akreditácií ŠŠ, CPČ LF SZU

č. dv. A – 114, +421 2 59370 357, kvestoslava.horvathova@szu.sk

Referát pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania
Limbová 12, 833 03 Bratislava, 1. posch. A114

Veronika Ostrožlíková, +421 2 59370 590, veronika.ostrozlikova@szu.sk

Študijné oddelenie LF SZU pre pregraduálne štúdium
Limbová 14, 833 03 Bratislava, 1. posch., B100, B101

Študijné oddelenie LF SZU pre ďalšie vzdelávanie – Špecializačné štúdium
Limbová 14, 833 03 Bratislava, 1. posch. B 182, B 183