DEKANÁT LEKÁRSKEJ FAKULTY

Limbová 12, 833 03 Bratislava, 1. poschodie, A117

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.
poverená výkonom funkcie dekana

RNDr. Jana Kmošková, MPH
tajomník

+421 947 924 198, jana.kmoskova@szu.sk

Referát akreditácii  ŠŠ, CPČ:

Bc. Kvetoslava Horváthová
+421 947 924 197, kvestoslava.horvathova@szu.sk

Petronela Knotková
+421 947 924 197, petronela.knotkova@szu.sk

Sekretariát dekana:

Mgr. Silvia Mišíková
+421 2 59370 350, dekanat.lf@szu.sk

Mgr. Zuzana Kovaľ Schery
+421 2 59370 350, dekanat.lf@szu.sk

Referát pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania
Limbová 12, 833 03 Bratislava, 1. posch. A114

Veronika Ostrožlíková, +421 947 924 179, veronika.ostrozlikova@szu.sk

Študijné oddelenie LF SZU pre pregraduálne štúdium
Limbová 14, 833 03 Bratislava, 1. posch., B100, B101

Študijné oddelenie LF SZU pre ďalšie vzdelávanie – Špecializačné štúdium
Limbová 14, 833 03 Bratislava, 1. posch. B 182, B 183