Katedra hepatológie LF SZU

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
vedúci pedagogického útvaru

tel.: +421 2 595 42686
e-mail: miroslav.zigrai@szu.sk

Klinickou bázou Katedry hepatológie je I. interná klinika SZU a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava.

Školiace miesta v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore prebiehajú aj na Internej klinike SZU a UN –  Nemocnica sv. Michala, Satinského 1, 811 08 Bratislava (zodpovedný MUDr. Milan Vyskočil, PhD.)  a na II. internej klinike SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Nám L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica (zodpovedný MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.).

Okrem špecializačného štúdia v odbore hepatológia sa členovia Katedry hepatológie podieľajú aj na pregraduálnej výučbe v rámci všeobecného lekárstva, general medicine a zubné lekárstvo predmetoch internistická propedeutika a vnútorné lekárstvo.

Pracovníci pedagogického útvaru

Aktualizované 15.06.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)