Študijné oddelenie

Limbová 14, 833 03 BRATISLAVA, 1. poschodie,

č. dv. B 100 / 101

Pregraduálne štúdium
Študijný program – Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo
Mgr. Jana Blusková
Katarína Gnjatovičová
Ing. Milan Volovič
Study Department in English programme / General Medicine
Mgr. Katarína Miklošová, MSc.
Úradné hodiny
Pondelok 9:00 – 11:00
Utorok 12:00 – 14:00
Streda 9:00 – 11:00
Štvrtok 12:00 – 14:00
Piatok Nestránkový deň
Špecializačné štúdium
Andrea Pokorná

prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť, započítanie odbornej zdravotníckej praxe

Študijné referentky
Iveta Prevožňáková

vzdelávacie aktivity, kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami

Ivana Lukáčová

vzdelávacie aktivity, kurzy – Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve, odborné pohovory /nelekárske odbory/

Erika Tóthová

vzdelávacie aktivity – školiace miesta

Úradné hodiny
Pondelok 9:00 – 11:00
Utorok 8:00 – 14:00
Streda 8:00 – 11:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 9:00 – 11:00

Pregraduálne štúdium

Vznik a vývoj LF SZU
 • LF SZU (pôvodne ako Fakulta zdravotníckych a špecializačných štúdií) je súčasťou medzinárodne uznávanej, ťažiskovej vzdelávacej ustanovizne slovenských zdravotníkov. Táto vznikla pôvodne ako inštitúcia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Od roku 2002 je garantom špecializačného a certifikačného vzdelávania v zdravotníctve (podľa smerníc Rady Európy).
 • LF SZU v roku 2002 splnila požiadavku akreditácie pregraduálneho vzdelávania. V roku 2006 získala akreditáciu pre študijný program všeobecné lekárstvo, v roku 2013 pre zubné lekárstvo.
 • V roku 2012 LF SZU otvorila štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku (General Medicine).
Poslanie a prehľad najdôležitejších činností LF SZU
 • Pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku) a v odbore zubné lekárstvo
 • Postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU a príslušnými vykonávacími predpismi vlády SR a MZ SR
 • Kontinuálne medicínske vzdelávanie
 • Účasť na Rezidentskom programe, ktorý zahájilo MŠVVŠ SR a v súčasnosti je pod záštitou  MZ SR v spolupráci s LF SZU, so zameraním na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov, na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Lekárska fakulta realizuje výučbu 2 akreditovaných študijných programov: všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo – v dennej forme prezenčnou metódou štúdia v spojenom prvom a druhom stupni. V anglickom jazyku realizuje výučbu študijného programu – všeobecné lekárstvo – General Medicine  – v dennej forme prezenčnou metódou štúdia v spojenom prvom a druhom stupni.
V treťom stupni štúdia fakulta má akreditované 2 študijné programy: vnútorné choroby a chirurgia v dennej a externej forme prezenčnou formou štúdia.

Akademická mobilita

LF SZU vysiela počas akademického roku študentov na mobilitné študijné pobyty, v rámci programu ERASMUS napr. na univerzity v Taliansku (Rím, Pavia, Bologna), ako aj na zahraničné stáže (napr. ČR, Maďarsko, Taliansko). LF SZU v Bratislave tiež prijíma zahraničných študentov za účelom štúdia a stáže (napr. z partnerskej univerzity Polytechnic Institute of Lisbon). Lekárska fakulta SZU si cez akademické mobilitné pobyty (v rámci programu Erasmus) vymieňa aj zamestnancov za účelom výučby.

Výskumná a ďalšia tvorivá činnosť študentov LF SZU

Na LF SZU  sa od roku 2012 každoročne uskutočňuje fakultná  konferencia  študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia, organizovaná Radou ŠVOČ LF SZU (sekcia pregraduálneho štúdia a sekcia doktorandského  štúdia).

Doktorandské štúdium

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

Veronika Ostrožlíková

referát pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 9.00 – 12.00 hod

Lekárska fakulta SZU má akreditované nasledovné študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia:

 • študijný program: vnútorné choroby, študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby
 • študijný program: chirurgia, študijný odbor: 7.1.7. chirurgia
Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:
Habilitačné a vymenúvacie konania

Lekárska fakulta SZU má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:

7.1.4. vnútorné choroby
7.1.7. chirurgia

Špecializačné štúdium

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU

Akreditované špecializačné odbory špecializačného štúdia
Zdravotnícke povolanie lekár
 • akupunktúra
 • algeziológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • angiológia
 • cievna chirurgia
 • dermatovenerológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • endokrinológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • gastroenterológia
 • gastroenterologická chirurgia
 • geriatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • hematológia a transfúziológia
 • hepatológia
 • hrudníková chirurgia
 • chirurgia
 • infektológia
 • kardiochirurgia
 • kardiológia
 • klinická biochémia
 • klinická farmakológia
 • klinická mikrobiológia
 • laboratórna medicína
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • lekárska genetika
 • materno-fetálna medicína
 • nefrológia
 • neonatológia
 • neurológia
 • neuropsychiatria
 • nukleárna medicína
 • oftalmológia
 • onkológia v gynekológii
 • onkológia v chirurgii
 • onkológia v urológii
 • otorinolaryngológia
 • paliatívna medicína
 • patologická anatómia
 • pediatria
 • pediatrická anestéziológia
 • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • pediatrická intenzívna medicína
 • pediatrická nefrológia
 • pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • posudkové lekárstvo
 • pracovné lekárstvo
 • psychiatria
 • radiačná onkológia
 • rádiológia
 • reumatológia
 • revízne lekárstvo
 • služby zdravia pri práci
 • súdne lekárstvo
 • telovýchovné lekárstvo
 • tropická medicína
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • urgentná medicína
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • vnútorné lekárstvo
 • všeobecné lekárstvo
Zdravotnícke povolanie zubný lekár
 • čeľustná ortopédia
Zdravotnícke povolanie farmaceut
 • farmaceutická technológia
 • klinická farmácia
 • lekárenstvo
 • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
 • laboratórna medicína
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg
 • liečebná pedagogika
Zdravotnícke povolanie logopéd
 • klinická logopédia
Zdravotnícke povolanie psychológ
 • klinická psychológia
 • poradenská psychológia
 • pracovná a organizačná psychológia
Zdravotnícke povolanie fyzik
 • klinická fyzika
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
Akreditované certifikované pracovné činnosti LF SZU
Zdravotnícke povolanie lekár
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
 • diagnostická a intervenčná kolonoskopia
 • dorastové lekárstvo
 • echokardiografia
 • endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
 • farmakoekonomika
 • chirurgia prsníka
 • intervenčná rádiológia
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • klinické skúšanie liekov
 • letecké lekárstvo
 • mikrochirurgia oka
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
 • implantácia kardiostimulátorov
Zdravotnícke povolanie zubný lekár
 • revízne zubné lekárstvo
Zdravotnícke povolanie farmaceut
 • farmakoekonomika
 • príprava cytostatík
 • revízne lekárenstvo
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Zdravotnícke povolanie psychológ
 • dopravná psychológia
Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
 • –  zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 

Akreditačná komisia MZ SR odsúhlasila obsah prípravy na výkon práce v zdravotníctve a SZU môže uskutočňovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve podľa NV 296/2010

Podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na LF SZU je zaradenie lekára do špecializačného odboru, ktoré podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka, na základe jeho žiadosti. Uchádzač môže požiadať o zaradenie sám len v prípada odborov v prílohe 4. NV 111/2013 Z.z.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného odboru je 0,5 pracovného úväzku a pre zaradenie do certifikovanej pracovnej činnosti je 1,0 pracovného úväzku v zdravotníckom zarriadení a registrácia v stavovskej organizácii.

Do štúdia sa zaraďuje k 2 dátumom – 1. október a 1. február (prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára). Uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je podmienkou ďalšieho vzdelávania na LF SZU Uzavretie zmluvy o špecializačnom štúdiu medzi účastíkom a LF SZU (DOC, PDF). Zmluvu v dvoch exemplároch je potrebné podpísať súčasne so zaradením. Po zaradení do odboru bude jeden exemplár zmluvy podpísaný dekanom LF SZU vrátený uchádzačovi. Zmluva ktorú uchádzač obdrží, bude súčasťou dokladov prihlášky na špecializačnú/certifikačnú skúšku.

Zaradenie do špecializačného štúdia má v kompetencii Organizačno-metodický odbor (OMO) SZU (riaditeľka MUDr. Katarína Macková, tel.: +421 2 59370252, email: katarina.mackova@szu.sk).

Doklady potrebné k zaradeniu do špecializačného odboru
 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
 • zmluva o špecializačnom štúdiu medzi účastníkom a LF SZU
 • notárom overená kópia vysokoškolského diplomu (overená kópia uznania MŠVVaŠ SR na výkon regulovaného povolania v prípade diplomu získaného v zahraničí)
 • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
 • overené kópie diplomov o získaných špecializáciách a certifikátov
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený na inej vzdelávacej inštitúcii (v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne))
 • kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
 • kópia dokladu o vyradení z pôvodnej vzdelávacej inštitúcie, v prípade zmeny vzdelávacej inštitúcie
 • index odbornosti, príp. špecializačný index + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU alebo na klapke 661). Referent zodpovedný za personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov (logbook) – Mgr. Silvia Blahovská, tel. +421 2 59370 456, email: silvia.blahovska@szu.sk. V zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z. može mať zdravotnícky pracovník len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
 • kópia povolenia na pobyt, v prípade uchádzačov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR
Doklady potrebné k zaradeniu do certifikovanej pracovnej činnosti
 • tlačivo žiadosti o zaradenie
 • notárom overená kópia vysokoškolského diplomu (overená kópia uznania MŠVVaŠ SR na výkon regulovaného povolania v prípade diplomu získaného v zahraničí)
 • overené kópie diplomov o získaných špecializáciách a certifikátov
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený na inej vzdelávacej inštitúcii (v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne))
 • kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
 • kópia dokladu o vyradení z pôvodnej vzdelávacej inštitúcie, v prípade zmeny vzdelávacej inštitúcie
 • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU alebo na klapke 661)

Presnú dĺžku špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy určujú minimálne štandardy pre jednotlivé odbory.

Podrobné informácie o priebehu štúdia poskytuje vedúci príslušného pedagogického útvaru, s ktorým sa treba ihneď po zaradení do špecializačného/certifikačního odboru kontaktovať.

Súčasťou ďalšieho vzdelávania sú aj aktivity uvedené v minimálnych štandardoch a krátkodobé (1-2 dni) školiace miesta (ŠM) – tzv. kontrolné dni v každom roku štúdia.

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Termín špecializačnej skúšky určuje odborný garant špecializačného odboru.
Po splnení všetkých predpísaných aktivít v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať na študijné oddelenie ( referentka Andrea Pokorná, LF SZU, 1. poschodie č. dverí B 181, tel.: +421 2 59 370 364)
prihlášku spolu s

 • Indexom odbornosti so zapísanou odbornou praxou od nástupu až po obdobie predkladanej Prihlášky na skúšku s posledním záznamom pred podaním žiadosti. V prípade „Špecializačného indexu“ (červený) je potrebné dodať originál zaradenia do odboru.
 • Záznamníkom zdravotných výkonov (logbook) s rozpisom a súčtom výkonov (podpis, dátum, pečiatka)
 • (neoverenou) fotokópiou dokladu o zaradení, v prípade preradenia alebo zmene odboru aj tento doklad
 • (neoverenou) fotokópiou sobášného listu (vydaté uchádzačky)
 • (neoverenou) fotokópiou rodného listu
Zahraniční školenci s prechodným pobytom v SR doložia aj:
 • notárom overený preklad rodného listu
 • notárom overený preklad sobášného listu (ženy)
 • doklad o predĺžení pobytu v SR
 • doklad o predĺžení zaradenia do špecializačného odboru

V dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať vedúcemu predagogického útvaru špecializačnú prácu podľa schválenej témy , odkonzultovanú s prideleným školiteľom.
Informácie o náležitostiach záverečných prác: Smernica rektora SZU v Bratislave č. 5/2012.

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky je 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ukončený skúškou a absolvovanie kurzu Nácvik techník komunikácie (Ústav psychológie LF SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava, tel. +421 2 59370860)

Možnosti započítavania odbornej praxe závisia od dátumu zaradenia do špecializačného odboru.
Zaradenie do špecializačného štúdia do 30.6.2013 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.) § 71

 1. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň započítava odbornú prax v dĺžke najviac dva roky, ak obsahom a rozsahom zod- povedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu6) v príslušnom špecializačnom odbore.
 2. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa započítava aj odborná prax získaná v cudzine, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 1. Súčasťou žiadosti o započítanie odbornej praxe získanej v cudzine je doklad potvrdzujúci jej získanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa odborná prax získala; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
 3. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Tlačivo žiadosti 296

Zaradenie do špecializačného štúdia od 1.7.2013 do 14.12.2015 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 111/2013 Z. z.)
Podľa uvedeného nariadenia nie je možné započítať odbornú praxe pred dátumom zaradenia. Výnimku tvoria odbory prílohy č. 3 časti A, písmeno d. § 71

 1. Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.
 2. Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Tlačivo žiadosti 296

Zaradenie do špecializačného štúdia od 1.1.2016 do 9.2.2018 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 379/2015 Z. z.) § 71

 1. Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)
 2. Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy. „§ 71a
  Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.“.

Tlačivo žiadosti 397

Zaradenie do špecializačného štúdia od 10.2.2018 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 34/2018 Z. z.) § 71

 1. Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)
 2. Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy a výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného čas.
 3. Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, najviac však v dĺžke jednej polovice akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.
 4. Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v dĺžke určenej vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. “. „§ 71a
 5. Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.“

Tlačivo žiadosti 34

Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy a v prípade zaradenia od 10.2.2018 podľa NV 34/2018 ani obdobie výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času.

Účastník špecializačného štúdia je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Organizačno.metodický odbor (OMO), SZU, Limbová 13, 833 03 Bratislava do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.

Zodpovedný referent – Mária Matušková, tel. +421 2 59 370 455, email: maria.matuskova@szu.sk

Doklady potrebné k vyradeniu:

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát LF