Pracoviská

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

dekan

RNDr. Jana Kmošková, MPH

tajomník

Mgr. Silvia Mišiková

sekretárka

Referát akreditácií ŠŠ, CPČ LF SZU
Bc. Kvetoslava Horváthová
Monika Neumanová
Referát pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania
Veronika Ostrožlíková
Študijné oddelenie LF SZU pre pregraduálne štúdium
  • B – 100, B – 101
Študijné oddelenie LF SZU pre ďalšie vzdelávanie – Špecializačné štúdium
  • B – 182, B – 183
Prodekani LF
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

prodekanka pre pregraduálne štúdium

doc. Ing. Elena, Piecková , PhD., MPH

prodekanka pre štúdium zahraničných študentov

MUDr. Michal Straka, CSc.

prodekan pre pregraduálne štúdium v štúdijnom programe zubné lekárstvo

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS.

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

doc. MUDr. Petr Kolář, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

Veronika Ostrožlíková
MUDr_Simona_DIANISKOVA

Vážené kolegyne a kolegovia!

Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov- odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplni študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške, podmienkach získania akreditácie pracoviska a iné. Adresy Organizačno-Metodického-Odboru a študijného oddelenia SZU ako aj prihlášky nájdete na príslušnom mieste internetovej stránky www.eszu.sk.

MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU
Prodekani LF
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

prodekanka pre pregraduálne štúdium

doc. Ing. Elena, Piecková , PhD., MPH

prodekanka pre štúdium zahraničných študentov

MUDr. Michal Straka, CSc.

prodekan pre pregraduálne štúdium v štúdijnom programe zubné lekárstvo

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS.

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

doc. MUDr. Petr Kolář, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

Aktualizované: 03.11.2022
Zodpovedný – dekanát LF