Doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konania

prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

Kontakt: Veronika Ostrožlíková, Limbová 12, 1. posch. č. dverí A-114
Tel. +421 947 924 179, e-mail: veronika.ostrozlikova@szu.sk

Úradné hodiny:
Pondelok – Piatok:    9.00 – 12.00 hod

Chirurgia

   • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD;
   • prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
   • prof. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Vnútorné choroby

   • prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
   • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
   • doc. MUDr. Miroslav Žigrai, CSc.
Habilitačné konania

Lekárska fakulta SZU má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie v študijných odboroch:

Inauguračné konania

Lekárska fakulta SZU má priznané právo uskutočňovať Inauguračné konania v študijných odboroch:

Profesorov vymenúva prezident republiky.

Právne predpisy a dokumenty:

Doktorandské štúdium

Lekárska fakulta SZU má akreditované nasledovné študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia:

 • študijný program: vnútorné choroby, študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby
 • študijný program: chirurgia, študijný odbor: 7.1.7. chirurgia

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

Aktualizované: 23.2.2023
Zodpovedný – dekanát LF