Názov projektu: Mechanistic Studies to Investigate the Interrelationship Between Sleep and/or Circadian Rhythms and Substance Use Disorders (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 19.4.2023

Dátum ukončenia: 14.11.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o výskumné projekty na rozšírenie našich vedomostí o základnej neurobiológii vzájomného vzťahu medzi spánkovým/cirkadiánnym rytmom a poruchami užívania látok (SUD). Tieto mechanistické štúdie ponúknu pohľad na základné procesy, ktoré spájajú SUD s poruchami spánkového/cirkadiánneho rytmu a naopak, a môžu mať tiež dôsledky na riadenie rizík spojených s vývojom SUD a/alebo identifikáciu nových cieľov pre prevenciu a terapiu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz