Názov projektu: MSCA COFUND 2022

Dátum otvorenia: 11.10.2022

Dátum ukončenia: 9.2.2023, 17:00

Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie”

MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov. Prostredníctvom výzvy MSCA COFUND je možné získať financovanie až do výšky 70% oprávnených nákladov na realizáciu navrhovaného programu, max. 10 mil. EUR/projekt.

Oprávneným žiadateľom je akákoľvek výskumná alebo výskumno-vzdelávacia organizácia so sídlom v EÚ (alebo v asociovanej krajine). Uchádzať sa o podporu môžu programy z akejkoľvek vednej oblasti, alebo aj prierezové, tématicky nešpecifické programy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz