Názov projektu: MSCA Doctoral Networks

Dátum otvorenia: 12.5.2022

Dátum ukončenia: 15.11.2022, 17:00

Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” Grantová schéma podporí realizáciu medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na inovácie, produkty a služby. Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Plánované výzvy 2022/23

IHI call 3 (single stage call)

IHI call 4 (two stage call)