12. máj je významným dňom pre sestry celého sveta. Je to Medzinárodný deň sestier, ktorý je zároveň aj dňom narodenia Florence Nightingaleovej (1820 – 1910). Nemám ambíciu riešiť minulosť. Je nevyhnutné pozerať sa do budúcnosti a zamýšľať sa a konať v procese vývoja ošetrovateľstva.

V súčasnosti v celosvetovom meradle zaznamenávame obrovský nedostatok sestier. Príčin môže byť niekoľko. Predovšetkým je to nižšia prestíž povolania sestry oproti iným, lukratívnejším profesiám, nižšie finančné ohodnotenie práce sestier, nevyhovujúce pracovné podmienky, interpersonálne vzťahy a pod. Áno, príčiny sú rôzne a iste ich vieme aj adresne pomenovať. Avšak môže sa tu objaviť aj druhá strana problému a tým je potreba hľadať nové formy vzdelávania, ktoré priblížia a viac pripútajú absolventa k zdravotníckemu zariadeniu, k formovaniu potreby spolupatričnosti ku komunite zdravotníckeho zariadenia, zníženia atomizácie zdravotníckeho vzdelávania a jeho oddeľovania od zdravotníckych zariadení až tak, že platíme zdravotníckym zariadeniam za praktickú výučbu v nemocniciach. Tieto fakty nespájajú, ale oddeľujú.

Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako situáciu riešiť. Skúsme sa oslobodiť od neustálej myšlienky riešiť situáciu cez peniaze. Možno sa objaví spôsob, ako ďalej.

V súčasnosti prebiehajú na našej fakulte štátne záverečné skúšky vo všetkých študijných odboroch, programoch, stupňoch a formách štúdia. Zdravotnícke zariadenia očakávajú nových absolventov vo svojich radoch. Verím, že naši absolventi sa plynulo zaradia do tímov zdravotníckych pracovníkov a budú úspešní.

Očakávame návštevu hodnotiacej komisie SAAVŠ SR, aby posúdila vnútorný systém kvality na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a na jej fakultách. Dúfam, že budeme úspešní a bude nám poskytnutá možnosť ďalej sa rozvíjať a napĺňať tak dlhodobý zámer rozvoja fakulty a tým aj našej univerzity. Ďakujem všetkým vysokoškolským učiteľom, katedrám, zamestnancom i študentom fakulty, že venovali maximum síl na realizáciu tohto procesu.

Vážení kolegovia, milí študenti,

prajem vám všetkým, v tomto náročnom období veľa zdravia, úspechov, ale hlavne radosti z tvorby a naplnenia zmysluplnosti nášho  poslania.