Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16.3.2016 o 11:30 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Jany Jurkovičovej, CSc. na tému: „Nesluchové účinky hlukovej expozície“.

Späť na predchádzajúcu stránku