NOVINKY

Výročná konferencia celosvetovej ESTS (Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov)

Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov (ESTS) je celosvetovým spoločenstvom viac ako 1 600 profesionálov z 91 krajín, ktorí sa venujú pokroku v oblasti hrudnej chirurgie. V roku  2019 Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala akreditáciu ESTS, vďaka čomu aktívne participuje v rámci ESTS spoločnosti. Každý rok sa najlepší hrudní chirurgovia stretávajú na výročnej európskej konferencii všeobecnej hrudnej chirurgie,…

zobraziť viac

XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická…

zobraziť viac

Prednáška na medzinárodnej konferencii o zdravých budovách v Mikulove

V roku 2023 naša univerzita uzavrela memorandum o vedecko-technickej spolupráci s Výskumným ústavom stavebných hmôt (VÚSH), a. s. v Brne, ČR, ktorá bol iniciovaná mykologickým laboratóriom Ústavu mikrobiológie LF SZU. Obe pracoviská úspešne spolupracujú pri riešení problematiky vplyvu vnútorného prostredia budov na zdravie obyvateľov v praktickej rovine (aplikácia vedecko-výskumného grantu) i rovine edukačnej – školenie mikrobiologických pracovníkov VÚSH v mykologickom laboratóriu. Súčasťou…

zobraziť viac

51. Májové hepatologické dni

Dekan Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a prodekan LF SZU pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skaldaný., PhD., na 51. Májových hepatologických dňoch na Štrbskom plese aktívne vystúpili s odbornými prednáškami. Kongres je najvýznamnejším podujatím v odbore hepatológia na Slovensku a má čo priniesť okrem hepatológov aj gastroenterológom, internistom, všeobecným lekárom, chirurgom a ďalším odbornostiam.…

zobraziť viac

Výstup na Veľký Choč

Na Slovensku je len málo vrchov ponúkajúcich nezameniteľný výhľad na tak veľkú časť krajiny, akú predstavuje Veľký Choč. Z uvedeného dôvodu sme so študentmi prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zavítali práve do tejto oblasti. Privítali sme, že turistiky sa zúčastnili aj viacerí  kolegovia z fakulty. Veľký Choč predstavuje najvyšší vrchol pohoria…

zobraziť viac

Volejbalový turnaj

V prvej polovici mája tohto akademického roka sme zorganizovali už druhý ročník volejbalového turnaja o pohár pani dekanky. Tentoraz sa turnaj konal na nedávno zrekonštruovaných antukových dvorcoch v mestskom parku v Banskej Bystrici. V príjemnom prostredí a v priaznivom počasí mali študenti možnosť sa odreagovať a nečerpať silu pred náročným skúškovým obdobím. Podujatie predstavovalo i príležitosť…

zobraziť viac

XIII. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti Lekárskej fakulty SZU

Konferencia sa konala pod záštitou rektora SZU Dr.h.c. prof. MUDr. Petra Šimka, PhD. a dekana doc. MUDr. Mgr. Ladislava Kuželu, PhD., MPH.    Člen predsedníctva odbornej konferencie prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD., sám pred 50 rokmi bol aktívnym študentom SVOČ a ako pripomenul, štartovacia línia študentov, ktorí sa chceli venovať vede, bola diametrálne odlišná. ,,Mali sme…

zobraziť viac

Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium

Dňa 15.5.2024 usporiadala Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium. Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou, čiže záujemcovia o rezidentské štúdium mohli prísť nielen osobne, ale mohli sa zúčastniť aj online. Na Informačnou dni sa okrem odborného garanta SZU pre rezidentské štúdium prof.  MUDr. Mgr. Kataríny Gazdíkovej, PhD, MPH, prvej…

zobraziť viac

Vzájomná spolupráca SZU s Pražskou medzinárodnou manažérskou školou

Dňa 06.05.2024 sa na Rektoráte SZU uskutočnilo stretnutie vedúcich pracovníkov z Pražskej medzinárodnej manažérskej školy (PIBS), ktorá je členom Českej asociácie MBA škôl (CAMBAS), a to dekanky Ing. Jaroslavy Němcovej, MBA a riaditeľky Petry Špelinovej, MSc. PIBS je jednou z prvých škôl MBA na českom trhu. Vznikla v roku 1991 a už od svojho založenia sa sústredila predovšetkým na ponuku štúdia…

zobraziť viac

Medzinárodný deň sestier

Vážené študentky a vážení študenti, 12. máj je už od roku 1965 Medzinárodným dňom sestier ako pripomienka na Florence Nightingaleovú (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) – osobnosť, ktorá definovala princípy starostlivosti o pacienta platné až do súčasnosti. Zavedenie týchto princípov azda najvýznamnejšie prispela k profesionalizácii ošetrovateľskej praxe. Svojou obetavou prácou, zavedením a dodržiavaním štandardov starostlivosti o…

zobraziť viac