NOVINKY

Udelenie ocenenia

Udelenie ocenenia Dňa 30.11.2022 udelilo Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti pánovi rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. Jesseniovu cenu SLS ako prejav ocenenia knižnej publikácie ,,Princípy chirurgie Va a Vb“.

zobraziť viac

Ocenenie „Moja sestra“ 2022 získala klinická mentorka FOaZOŠ

Ocenenie „Moja sestra“ 2022 získala klinická mentorka FOaZOŠ Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o. z. (AOPP) zorganizovala v Bratislave v dňoch 25. – 26. novembra 2022 celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorej vyvrcholením už po šiestykrát bolo odovzdávanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Ocenenie si z rúk prezidentky AOPP Márie Lévyovej prevzalo 10 lekárov a 10…

zobraziť viac

Konferencia Laboratórna medicína 2022

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU organizuje v stredu 7. decembra 2022 o 9:15 v konferenčnej miestnosti Ministerstva zdravotníctva SR 25 výročnú konferenciu – podrobnosti (registrácia, program, informácie o prednášajúcich ap.) sú uverejnené na www.laboratornamedicina.sk 

zobraziť viac

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov Každým rokom je už  tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, prejavujeme uznanie a oceňujeme prácu tých, pre ktorých vlastne naša univerzita existuje – študentov aj pedagógov.  Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne pripraví na vstup do slovenského zdravotníckeho systému stovky mladých zdravotníkov v širokej škále študijných programov a zdravotníckych…

zobraziť viac

Športové aktivity pre študentov

Ponuka pohybových aktivít pre študentov SZU – fakulty v Bratislave V akademickom roku 2022/2023 ponúka SZU svojim študentom aj mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU. V zimnom semestri od 1.10. – 2.12.2022: VŠ liga v plávaní Bližšie informácie, propozície ako aj termíny VŠ ligy nájdete tu: http://saus.sk/web/page/render/slug/plavanie-sport/l/sk Ak máte záujem reprezentovať SZU v plávaní, prihláste sa…

zobraziť viac

20. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rok 2022 je významný tým, že si naša Alma mater pripomína 20 rokov svojho vzniku. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu. SZU  je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo…

zobraziť viac

Predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu pre diplomantov, doktorandov a post-doktorandov

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v utorok 20. septembra 2022 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa na webinár je: https://bit.ly/3TJl51H. Záujemcovia o…

zobraziť viac

41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu.

V dňoch 25. – 26.08.2022 sa v Prešove uskutočnila vedecká konferencia pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Na uvedenej konferencii bola ocenená medailou MUDr. Ivana Stodolu prvá prorektorka SZU a prednostka Ústavu pracovnej zdravotnej služby FVZ doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.,…

zobraziť viac

Zvýšenie kvality vzdelávania sestier

FOaZOŠ SZU organizovala 6. 9. 2022 pracovné rokovanie s manažérkami ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislava prešla procesom zosúlaďovania študijných programov na prípravu zdravotníckych pracovníkov so štandardami pre študijný program SAAVŠ, vrátane praktickej výučby. Nadväzne na tento proces a analýzu hodnotiacich dotazníkov kvality vzdelávania od študentov, prof.…

zobraziť viac