Inauguračné konanie: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 19.6.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Poškodenie zdravia z práce z pohľadu verejného zdravotníctva Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR…

Details

Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku

Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 29.3.2017 o 11:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH na tému: „Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku“.

Habilitačné konanie – pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

Habilitačné konanie – pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  10.1.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Neinfekční onemocnení hromadného výskytu v Armádě České republiky Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie…

Details

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 19.10.2016 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie…

Details

Zdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí

Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 9.12.2015 o 10:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Milana Tučeka, CSc. na tému: „Zdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí“.

Chrípka – stála hrozba

Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16.3.2015 o 11:00 hod. sa v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD., MPH na tému: „Chrípka – stála hrozba“.

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 9.4.2015 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Zdravotní rizika expozice rtuti v životním a pracovním prostředí Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…

Details

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 12.12.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Imunizačný program Slovenskej republiky. Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Details