Názov projektu: Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border health threats

Dátum ukončenia: 13.4.2023

Rozsah: Návrhy by sa mali rozvíjať a pokročiť v oblasti novej diagnostiky in vitro relevantnej na zisťovanie a charakterizáciu cezhraničných zdravotných hrozieb a mali by sa rozvíjať nové prístupy k vývoju lekárskych protiopatrení zameraných na hrozby identifikované HERA

 

Návrhy by sa mali vzťahovať na patogény s pandemickým potenciálom u ľudí alebo s inými zdravotnými hrozbami, ako sú chemické, rádiologické a jadrové hrozby, pre ktoré neexistuje žiadna existujúca diagnostika alebo pri ktorých by klinická prax mohla profitovať z inovácií. Dôraz by sa mal klásť na vývoj novej diagnostiky, inovatívnych univerzálnych metodológií alebo na zlepšenie existujúcich zdravotníckych technológií, ktoré posúvajú diagnostiku a charakterizáciu zdravotných hrozieb, pričom sa v prípade potreby uplatňuje prístup jedného zdravia.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz 

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz