Názov projektu: Pilot Projects Enhancing Utility and Usage of Common Fund Data Sets (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 25.11.2022

Dátum ukončenia: 3.2.2023

Účel projektu: Viaceré programy spoločného financovania vytvorili niekoľko cenných a široko dostupných súborov údajov. Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je oznámiť dostupnosť finančných prostriedkov na preukázanie a zlepšenie užitočnosti vybraných súborov údajov spoločného fondu, vrátane vytvárania hypotéz a katalyzovania objavov. Od príjemcov ocenení sa tiež žiada, aby poskytli spätnú väzbu o užitočnosti zdrojov údajov Spoločného fondu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz