Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 22.7.2022

Dátum otvorenia: 6.11.2022

Dátum ukončenia: 7.12.2022

Účel projektu: Tento FOA pozýva prihlášky na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu prevencie a liečby prostredníctvom komplexnej starostlivosti o dospievajúcich postihnutých HIV v implementačnej vedeckej sieti s obmedzenými zdrojmi (PATC3H-IN). Sieť rozšíri a/alebo zlepší úspechy dosiahnuté PATC3H do nových geografických prostredí s obmedzenou kapacitou implementačného vedeckého (IS) výskumu a/alebo rizikovou populáciou, ktorá je slabo zastúpená v medzinárodnom výskume HIV mladistvých (napr. sexuálne a rodové menšiny; komerční sexuálni pracovníci; užívatelia drog) a stimulujú veľmi potrebný výskum invazívnych druhov v zanedbávanej oblasti významu pre verejné zdravie: prevencia nových infekcií HIV u ohrozených dospievajúcich a identifikácia, prepojenie a udržanie starostlivosti o  dlhodobú vírusovú supresiu u mladých ľudí žijúcich s HIV v krajinách s nízkymi až strednými príjmami (LMIC). Tieto prostredia musia mať hustotu epidémie HIV definovanú odhadmi UNAIDS buď ako krajinu, 1) v ktorej žije najmenej 200 000 ľudí s HIV a ich počet neklesol o viac ako 5 % za posledné 2 po sebe nasledujúce roky podľa dostupných údajov, alebo 2 ) má incidenciu HIV u mladých ľudí vo veku 10 až 24 rokov 0,01 % alebo viac. Štruktúra PATC3H-IN sa bude skladať z dvoch vysoko integrovaných komponentov – (1) Centrá klinického výskumu (CRC) (každé centrum navrhne štúdiu vykonaný aspoň na 5 výskumných pracoviskách); a (2) jednotné centrum pre koordináciu, preklad a pokročilé metódy a analýzu (CTAMAC). Toto FOA žiada aplikácie pre centrá klinického výskumu (CRC). Existuje paralelný sprievodný FOA, ktorý hľadá aplikácie pre jediné centrum koordinácie, prekladu a pokročilých metód a analýzy (CTAMAC) (RFA-HD-23-014).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz