Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Implementation Science Coordinating Center (UM2 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 27.7.2023

Dátum ukončenia: 7.12.2023

Účel projektu: Toto NOFO pozýva žiadosti na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu prevencie a liečby prostredníctvom komplexnej starostlivosti o dospievajúcich postihnutých HIV v implementačnej vedeckej sieti s obmedzenými zdrojmi (PATC3H-IN). Sieť rozšíri a/alebo zlepší úspechy dosiahnuté PATC3H do nových geografických prostredí s obmedzenou kapacitou implementačného vedeckého (IS) výskumu a/alebo rizikovou populáciou, ktorá je slabo zastúpená v medzinárodnom výskume HIV mladistvých (napr. sexuálne a rodové menšiny; komerční sexuálni pracovníci; užívatelia drog) a stimulujú veľmi potrebný výskum invazívnych druhov v zanedbávanej oblasti významu pre verejné zdravie: prevencia nových infekcií HIV u ohrozených dospievajúcich a identifikácia, prepojenie a udržanie starostlivosti o a dlhodobú vírusovú supresiu u mladých ľudí žijúcich s HIV v krajinách s nízkymi až strednými príjmami (LMIC). Tieto prostredia musia mať hustotu epidémie HIV definovanú odhadmi UNAIDS buď ako krajinu,

  1. v ktorej žije najmenej 200 000 ľudí s HIV a ich počet neklesol o viac ako 5 % za posledné 2 po sebe nasledujúce roky dostupných údajov, alebo
  2. má incidenciu HIV medzi mladými ľuďmi vo veku 10 až 24 rokov 0,01 % alebo viac.

Štruktúra PATC3H-IN bude pozostávať z troch vysoko integrovaných komponentov – (1) centier klinického výskumu (CRC) (každé centrum navrhne štúdiu vykonanú aspoň na 5 výskumných pracoviskách); 2. koordinačné a operačné centrum (COC); a (3) Koordinačné centrum pre vedu implementácie (ISCC). Toto NOFO žiada žiadosti o jediné Koordinačné centrum pre vedu implementácie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz