Vážení kolegovia, vedeckí a pedagogickí pracovníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že rokom 2021 začína 9. programové obdobie EÚ pod názvom Horizon Europe ako rámcový programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027. Tento rámcový program nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020).

Rozpočet  na celé programové obdobie je 80,9 miliárd Eur a je rozdelený do  3 pilierov:

1. pilier – Excelentná veda – posilňuje a rozširuje excelentnosť vedeckej základne Európskej únie (EÚ) a naďalej podporovať projekty hraničného výskumu. Realizovať to  bude prostredníctvom nástrojov Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC), akcií Marie Sklodowska – Curie (MSCA) a opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr;

2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu – podporuje priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Tento pilier sa delí na ďalších 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií;

3. pilier – Inovatívna Európa – podporuje prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

O každej novej výzve budeme informovať na našej stránke.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame preštudovať Brožúru k programu https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Horizon_Europe_final.pdf.