Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií:

Požiadavky na výberové konanie pre študijný odbor rádiologická technika

Obsadzovaná pracovná pozícia – funkčné miesto asistent

Počet pracovných pozícií: 1
Pracovný pomer: ustanovený týždenný pracovný čas
Požadované kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníctve,
 • odborná spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik,
 • odborná spôsobilosť pre výkon certifikovaných pracovných činností,
 • odborná prax minimálne 2 roky.

Požiadavky na výberové konanie pre študijný odbor urgentná zdravotná starostlivosť

Obsadzovaná pracovná pozícia – funkčné miesto asistent

Počet pracovných pozícií: 1
Pracovný pomer: skrátený pracovný úväzok
Požadované kvalifikačné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  v inžinierskom študijnom programe riadenie bezpečnostných systémov,
 • odborná spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár,
 • odborná prax minimálne 2 roky.

Požiadavky na výberové konanie pre študijný odbor dentálna hygiena

Obsadzovaná pracovná pozícia – funkčné miesto asistent

Počet pracovných pozícií: 3
Pracovný pomer: skrátený pracovný úväzok
Požadované kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo alebo vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia a špecializácia v špecializačnom odbore stomatológia,
 • odborná spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár,
 • odborná prax minimálne 1 rok.
Uchádzač predloží:
 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. potvrdenie o odbornej praxi v odbore
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas uchádzača so spracovaným osobných údajov účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej pracovnej činnosti.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37,

Termín odovzdania prihlášok do: 13. augusta 2021 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené: 22. 07. 2021
Poradové číslo: VK/18/2021