Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu: 1 miesto vedúceho zamestnanca prednostu Ústavu klinickej fyziky SZU a Onkologickým ústavom Sv. Alžbety

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

· vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore,

· akademický titul PhD. alebo CSc.,

· pedagogická prax minimálne 5 rokov v odbore,

· publikačné a vedecko-výskumné aktivity,

· znalosť cudzieho jazyka.

Uchádzač predloží:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,

2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,

3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,

4. profesijný štruktúrovaný životopis,

5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),

6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,

8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,

9. podrobné údaje o publikačnej a doterajšej odbornej činnosti,

10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Odbor Personálno-právny

Limbová ul. 12

833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 10. júna 2022 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.