Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu obsadenie:


1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii profesora pre študijný odbor Chirurgia na Kliniku úrazovej chirurgie

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá

 • vysokoškolské vzdelanie spojeného 1. a 2. stupňa (titul MUDr. – Lekárska fakulta),
 • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore,
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 15 rokov v odbore,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii odborného asistenta na Ústav anatómie LF SZU

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

•    vysokoškolské vzdelanie spojeného 1. a 2. stupňa (titul MUDr. – Lekárska fakulta),
•    akademický titul PhD. alebo CSc.,
•    pedagogická prax minimálne 5 rokov v odbore,
•    publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
•    znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii odborného asistenta na Kliniku kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie spojeného 1. a 2. stupňa (titul MUDr. – Lekárska fakulta),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov v odbore,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.


Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti,
 10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37


Termín odovzdania prihlášok do: 8. novembra 2021 (vrátane).
Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.