Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 6.1.2023

Dátum ukončenia: 28.10.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o revízie (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť projekty, od ktorých sa očakáva zrýchlenie tempa prekladu metód/testov/technológií podporovaných NCI (označovaných ako „testy“) na kliniku. Konkrétne by sa žiadosti predložené v reakcii na tento FOA mali zamerať na prispôsobenie a klinické overenie molekulárnych/bunkových/zobrazovacích markerov (označovaných ako „markery“ alebo „biomarkery“) na detekciu, diagnostiku, prognózu, monitorovanie a predikciu odpovede na liečbu, ako aj markery prevencie a kontroly rakoviny. Žiadosti môžu podporovať získavanie dobre anotovaných vzoriek z NCI podporovaných alebo iných klinických štúdií alebo pozorovacích kohort/konzorcií na účely klinického overenia testu. Výskumné projekty navrhnuté v reakcii na tento FOA podporujú multidisciplinárnu interakciu medzi vedeckými výskumníkmi, vývojármi testov, klinickými lekármi, štatistikmi a personálom klinických laboratórií. Vedcom  v klinickom laboratóriu a štatistickým odborníkom sa veľmi odporúča, aby tvorili neoddeliteľnú súčasť žiadosti. Tento FOA nie je určený na podporu počiatočného štádia vývoja technológie alebo vykonávania klinických skúšok, ale skôr na prispôsobenie a validáciu testov do bodu, kedy by mohli byť integrované do klinických skúšok ako výskumné testy/nástroje/zariadenia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz