Názov projektu: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need

Dátum ukončenia: 15.3.2023

Očakávaný výstup: Výskumné a inovačné projekty, ktoré sa majú podporovať v rámci tejto témy, by sa mali zameriavať na poskytovanie výsledkov, ktoré prispejú ku všetkým nasledujúcim očakávaným výsledkom pre choroby s vysokou neuspokojenou potrebou verejného zdravia, ktoré si vybrali žiadatelia1:

 • Pacienti dostanú včasnejšie personalizované intervencie (prevencia, včasná liečba, aby sa predišlo komplikáciám atď.), aby sa znížila chorobnosť a úmrtnosť na závažné choroby, zlepšili sa životy občanov.
 • Zdravotnícki odborníci majú prístup k skríningovej platforme a klinicky overeným biomarkerom na identifikáciu ľudí s rizikom ochorenia, aby sa uľahčil výber najvhodnejšie preventívne opatrenie.
 • Výskumníci majú nové biomarkery na predpovedanie a prevenciu, aby umožnili vývoj bezpečnejších a efektívnejších personalizovaných intervencií prispôsobených individuálnym charakteristikám jednotlivca.
 • Systémy zdravotnej starostlivosti budú mať úžitok zo spoľahlivých dôkazov na zacielenie účinných preventívnych terapeutických intervencií na tých občanov, ktorí prospeje väčšine od nich.

Výsledok projektu: V prípade vybraných chorôb sa očakáva, že projekty financované v rámci tejto témy:

 • Vytvorí komplexnú interdisciplinárnu spoluprácu komunít klinického výskumu, priemyslu, verejného zdravia a zdravotníckych technológií s cieľom vyvinúť skríningovú platformu a vytvoriť základňu dôkazov pre skríning všeobecnej populácie. Táto platforma by mala byť postavená tak, aby fungovala v prostredí s otvoreným zdrojovým kódom umožňujúcim interoperabilitu s aplikáciami od rôznych poskytovateľov, a mala by stavať na jasne identifikovaných existujúcich iniciatívach, kde je to relevantné, pričom by mala byť zameraná na uľahčenie opätovného použitia (napríklad modulárna štruktúra umožňujúca flexibilitu a prispôsobenie na podporu nového vývoja). Musia sa zvážiť etické hľadiská prevádzkovania takejto platformy a podľa potreby by sa mali dodržiavať príslušné usmernenia pre návrh a vývoj digitálnych biomarkerov.
 • Klinicky overiť a posúdiť užitočnosť skríningovej platformy a biomarkerov1 na identifikáciu ohrozených ľudí navrhnutím a implementáciou veľkej škálovateľnej kohortovej skríningovej štúdie všeobecnej populácie v niekoľkých reprezentatívnych európskych krajinách.
 • Navrhnúť a klinicky overiť inovatívne technológie testov na identifikáciu rizika ochorenia vrátane digitálnych technológií so zachytávaním/analýzou údajov.
 • Poskytovať digitálne nástroje na efektívnejšie a efektívnejšie riadenie a vykonávanie skríningových programov a zlepšenie prevencie ochorení. Nástroje umelej inteligencie (AI) by mali byť robustné a vysvetliteľné tam, kde je to relevantné.
 • Zverejňujte príslušné metódy, štandardné operačné postupy (SOP), algoritmy, normy a usmernenia, aby sa platforma mohla využívať širšie a na vývoj diagnostiky a terapií.
 • Rozviňte plán/cestovnú mapu založenú na spoľahlivých dôkazoch na uľahčenie regulačnej kvalifikácie biomarkerov identifikovaných a používaných v rámci projektu a hľadanie spolupráce s regulačnými orgánmi tam, kde je to relevantné (napr. prostredníctvom EMA Innovation Task Force, vedecké poradenstvo).
 • Vypracovať a optimalizovať príslušné usmernenia pre klinickú prax prostredníctvom systematického preskúmania dôkazov a výsledkov, pričom sa zameriame na faktory ovplyvňujúce príjem týchto biomarkerov v klinickej praxi.
 • Zvýšiť povedomie o prevencii chorôb a poskytnúť školenie a vzdelávanie príslušným zdravotníckym pracovníkom, pacientom a rodinným príslušníkom. Tieto školiace materiály by mali byť sprístupnené na použitie po skončení projektu.

Partneri na spoluprácu:

 1. DYNAMEDICS S.R.L.
 2. AITOWN S.R.L.
 3. VISILAB
 4. CONSULTECH TECHNOLOGIEBERATUNG GMBH
 5. FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA – ONLUS

Ďalší partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz