Názov projektu: The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution

Dátum ukončenia: 19.9.2023

Aktivity, ktoré by mali byť zahrnuté:

  • Výskumné činnosti na posilnenie dôkazovej základne pre asociácie znečistenia a choroby a základné kauzálne mechanizmy a biologické cesty, berúc do úvahy kombinovanú expozíciu a mechanizmy zvýšenej citlivosti u citlivých skupín;
  • Poskytovanie FAIR údajov o príčinných súvislostiach medzi environmentálnymi rizikovými faktormi a zdravotnými výsledkami, najmä pre látky znečisťujúce ovzdušie vzbudzujúce nové obavy, konkrétne ultrajemné častice, čierny uhlík a iné, berúc do úvahy zraniteľné skupiny obyvateľstva a špecifické expozičné situácie v rámci celoživotného prístupu vrátane zraniteľných raných štádií života a medzigeneračných rizík;
  • Užívateľsky prívetivé nástroje na systematické získavanie a hodnotenie získaných poznatkov a ich premietnutie do osvedčených postupov a na zlepšenie hodnotenia individuálnej životnej expozície znečisťujúcim látkam;
  • Návrhy environmentálnych limitných hodnôt pre študované znečisťujúce látky a generovanie ukazovateľov vplyvu na zdravie, ak je to relevantné a berúc do úvahy existujúce normy a dôkazy;
  • Vývoj usmernení a sociálno-ekonomických nástrojov a nástrojov na podporu rozhodovania pre rôznych aktérov vrátane tvorcov politík, zdravotníckych odborníkov a občanov, aby podnikli kroky na predchádzanie chorobám a poškodeniam súvisiacim so znečistením a umožnili výber zdravšieho životného štýlu a správania;
  • Identifikácia medzisektorových zásahov (prípadové štúdie) s potenciálom na nápravu znečistenia a rizika vystavenia a zlepšenia ľudského zdravia a pohody v krátkodobom/strednodobom horizonte;
  • Vývoj školiacich kurzov o znečistení a vplyvoch na zdravie s cieľom informovať odborníkov ohľadom nášho každodenného života napr. zdravotnícky personál, inžinieri, učitelia, urbanisti;
  • Návrh komunikačných akcií založených na osvedčených postupoch pre komunikáciu o rizikách a prínosoch založenú na faktoch a zlepšenie informovanosti občanov o znečistení a preventívnych opatreniach, kompenzujúc šírenie dezinformácií;
  • Vypracovanie prípadových štúdií na demonštráciu pridanej spoločenskej hodnoty vyvinutých nástrojov, metodík a usmernení a implementácia výsledných opatrení na zníženie zdravotných vplyvov expozície.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz