Názov projektu: Towards structuring brain health research in Europe

Call: Tackling diseases (Single stage – 2023) (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03)

Dátum ukončenia: 13.4.2023

Očakávaný výstup:  

  • – Tvorcovia politík, donori a iné relevantné zainteresované strany identifikujú a dohodnú sa na štruktúre riadenia a implementačných modalitách, čo umožní efektívne vytvorenie potenciálneho budúceho partnerstva.
  • – Tvorcovia politiky, donori a ďalšie relevantné zainteresované strany stavajú na poznatkoch získaných v minulých štúdiách vykonaných v EÚ a národnej úrovni.
  • – Tvorcovia politiky, financovatelia a iné relevantné zainteresované strany identifikujú a dohodnú sa na spoločných výskumných prioritách a potrebách výskumu, pričom v prípade potreby zohľadnia aj vývoj na medzinárodnej úrovni.
  • – Tvorcovia politiky, financovatelia a iné relevantné zainteresované strany vypracúvajú a zosúlaďujú národné a regionálne plány výskumnej stratégie s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. Tvorcovia politiky a sponzori sa zaväzujú poskytnúť
  • finančnú podporu, ktorá umožní komplexné štrukturovanie oblasti európskeho výskumu zdravia mozgu založené na vplyve.

 

Táto koordinačná akcia zahŕňa prípravu a organizáciu stretnutí, ako aj podporu výmeny informácií s príslušnými skupinami zainteresovaných strán a s verejnosťou.

Táto téma si vyžaduje účinný príspevok disciplín spoločenských a humanitných vied (SSH) a zapojenie odborníkov, inštitúcií SSH ako aj zahrnutie príslušných odborných znalostí v oblasti SSH, aby sa dosiahli zmysluplné a významné účinky posilňujúce spoločenský vplyv súvisiacich výskumných činností.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz 

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz