Názov projektu: Translational Neural Devices (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 28.4.2021

Dátum ukončenia: 21.2.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je povzbudiť výskumníkov, aby pokračovali v translačných aktivitách a malých klinických štúdiách s cieľom pokročiť vo vývoji terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti podporované v tomto programe zahŕňajú implementáciu klinických prototypových zariadení, neklinické testovanie bezpečnosti a účinnosti, overovanie dizajnu a validačné činnosti, získanie výnimky pre výskumné zariadenie (IDE) pre štúdiu s významným rizikom (SR) alebo schválenie Inštitucionálnou revíznou radou (IRB) pre štúdiu nevýznamného rizika (NSR), ako aj následnú malú klinickú štúdiu. Očakáva sa, že klinická štúdia poskytne informácie o funkcii zariadenia alebo konečnom dizajne, ktoré nie je možné prakticky získať dodatočnými neklinickými hodnoteniami (napr. laboratórne štúdie alebo štúdie na zvieratách) z dôvodu novosti zariadenia alebo jeho zamýšľaného použitia. Tento FOA je míľnikom riadeným programom spolupráce a bude zahŕňať účasť zamestnancov programu NIH na rokovaní o konečnom pláne projektu pred udelením ceny a monitorovaní pokroku vo výskume.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz